Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
lnss logo

Politika razvoja fondova

Politika razvoja fondova na Univerzitetu Crne Gore

Uvod

Bibliotečki sistem na Univerzitetu Crne Gore je organizovan kao integrisani organizacioni model bibliotečko-informacione djelatnosti, sa univerzitetskom bibliotekom opštenaučnog karaktera i otvorenog tipa, tj. Centralnom univerzitetskom bibliotekom (u daljem tekstu: CUB) i specijalizovanim bibliotekama koje pokrivaju određene stručne i naučne oblasti i obavljaju bibliotečko-informacionu djelatnost za jednu ili više organizacionih jedinica Univerziteta (fakulteti, instituti, visoke škole, akademije), a koje djeluju kao odjeljci CUB. CUB razvija cjelokupni bibliotečki sistem Univerziteta i koordinira i usklađuje djelatnost svih odjeljaka.
Misija CUB je da omogući slobodan pristup svim vrstama i oblicima informacija razvojem i održavanjem vlastitih fondova bibliotečke građe, kao i pristup svim drugim izvorima informacija u cilju obezbjeđivanja podrške nastavnom, naučnoistraživačkom, stručnom i umjetničkom radu na Univerzitetu Crne Gore.
Kao vodeća naučna biblioteka u Crnoj Gori, CUB obezbjeđuje podršku razvoju svih oblasti nauke i istraživanja u Crnoj Gori.
Odjeljci djeluju kao podrška učenju, nastavi, istraživanju i umjetničkom radu u okviru jedne ili više organizacionih jedinica Univerziteta i izgrađuju fondove iz naučnih i stručnih oblasti koje se izučavaju u okviru jedinica za koje obavljaju svoju djelatnost.
Cilj ovog dokumenta, koji je u skladu sa strateškim ciljevima Univerziteta Crne Gore i misijom i ciljevima CUB, je da pruži smjernice za dosljedan i sistemski razvoj uravnoteženog, kvalitetnog i profilisanog bibliotečkog fonda i pristup svim potencijalnim izvorima informacija koji podržavaju učenje, nastavu i istraživanje. Politika razvoja fondova predstavlja osnov za cjelokupan proces izgradnje, održavanja i upravljanja fondovima, od selekcije građe za nabavku do njenog potencijalnog izlučivanja i otpisa iz bibliotečkih fondova.
Politika razvoja fondova pomaže bibliotečkom osoblju da realizuje ciljeve koji se odnose na misiju Biblioteke, smanjuje uticaj subjektivnosti i individualne odgovornosti za razvoj fondova, a akademsku zajednicu i potencijalne korisnike informiše o organizaciji, sadržaju i strategiji razvoja fondova na Univerzitetu, kao i o uslugama koje se pružaju na planu pristupa građi i informacijama. Osim toga, obezbjeđuje zaštitu od nepotrebnih i neadekvatnih poklona i građe zasnovane na raznim oblicima diskriminacije (rasna, vjerska, politička i dr.). Ovaj dokument predstavlja osnov za planiranje budžetskih sredstava i saradnju između CUB i odjeljaka na planu kooperativnog razvoja fondova i korišćenja bibliotečkih resursa.​

Library Network Support Services Western Balkans Platform

LNSS LibGuides - Univerzitet Crne Gore - Centralna Univerzitetska Biblioteka